header
Regulamin wycieczek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 listopada 2010 16:27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rygałówce.

 

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

 

1.    Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny

mieć na celu w szczególności :

a.       poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i

historii,

b.      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

kulturowego,

c.       wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

d.      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

2. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele,  rodzice i uczniowie.

4. Rodzaje wycieczek organizowanych przez szkołę:

ü  Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

ü  Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

ü  Wycieczki turystyki kwalifikowanej - wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem, takim jak: rower, kajak itp.

ü  Wycieczki jednodniowe i wielodniowe.

 

 

Rozdział II.

Organizacja wycieczek

 

1.      Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2.      Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

3.      Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

4.      Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem  przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

5.      Dokumentacja wycieczki zawiera:

a.       kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch  egzemplarzach),

b.      listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),

c.       pisemne  zgody rodziców,

d.      regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

e.       rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki).

6.      Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły upoważniony poprzez podpisanie  karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

7.      Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

8.      Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

9.      Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w wycieczkach.

10.  Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

11.  Zgodę na  wycieczki i imprezy  zagraniczne  wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

Rozdział III.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

1.      Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

2.      Opiekunami powinni być nauczyciele lub rodzice (prawni opiekunowie) uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

3.      Na wycieczce  organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

4.      Na wycieczce  udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji  opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

5.      Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

6.      Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.

7.      Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

8.      Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

9.      Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

10.  Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11.  W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków

w szkołach i placówkach publicznych.

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie

wycieczki miejscu.

 

Rozdział IV.

Obowiązki kierownika wycieczki.

1.      Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2.      Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3.      Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

4.      Zapewnienie warunków do realizacji programu  wycieczki oraz sprawowania nadzoru
w tym zakresie.

5.      Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6.      Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7.      Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

8.      Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.

9.      Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

10.  Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

11.  Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

 

Rozdział V

Obowiązki opiekuna.

 

1.      Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.

2.      Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3.      Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.      Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

Rozdział VI.

Ramowy regulamin wycieczki i  obowiązki jej uczestników

 

1.      Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział

w wycieczce.

2.      Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

3.      W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

4.      Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5.      Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6.      Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

7.      W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

8.      W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.

9.      W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

10.  W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11.  W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .

12.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

 

1.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów  kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2.      Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3.      Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie  podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.

4.      Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Wyjście należy odnotować  w dzienniku lekcyjnym.

5.      W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 – karta wycieczki z harmonogramem

Załącznik 2 – wzór listy uczestników wycieczki,

Załącznik 3 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce,

Załącznik 4 – wzór rozliczenia wycieczki

Poprawiony: piątek, 12 listopada 2010 17:05
 

Losowe zdjęcie

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 239
Odsłon : 205700