header
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Rygałówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 listopada 2010 15:49

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 30 sierpnia 2001r.

Podstawy prawne szkolnego programy wychowawczego

Podstawą do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty prawne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 48 ,art. 54, art. 72 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ( z dnia 21 maja 2001 r. ), na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 3. Ustawa – Karta Nauczyciela.

 

Wizja szkoły

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym, pogodnym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem. Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek:

 • czuł się dumny z tego, że jest Polakiem i szanował jej tradycje,
 • umiał odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie,
 • szanował życie i zdrowie,
 • był wrażliwy i tolerancyjny na potrzeby innych
 • z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka,
 • ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie,
 • w szkole czuł się bezpiecznie,

 

W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

Sylwetka ucznia, absolwenta

 • zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze,
 • umie komunikować się ze środowiskiem,
 • aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym,
 • dba o swoje zdrowie i rozwój sprawności fizycznej,
 • szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu, kraju,
 • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości, zna swoje mocne strony.

 

Zadania

 • poznawanie środowiska przyrodniczego,
 • nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi,
 • poznawanie ról społecznych i relacji zachodzących między nimi oraz organizowanie różnych form społecznej aktywności,
 • poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia,
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poznawanie tradycji rodziny, szkoły, regionu, narodu, kraju,

 

Powinności wychowawcy klasy

 • prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły,
 • diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie, wspomaganie i prowadzenie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce,
 • diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
 • integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy,
 • udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i szkolnych,
 • obserwowanie i ocenianie zachowań uczniów,
 • organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających możliwości integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, poszerzania zainteresowań (imprezy klasowe, wycieczki, itp.),
 • organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów np.: pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej,
 • utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu dzieci,
 • w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem.

 

Powinności wychowawcze nauczycieli przedmiotów

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

 

 • uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości,
 • podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania w nich samokrytycyzmu,
 • uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,
 • zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego,
 • uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 • dbać o poprawne wyrażanie się uczniów.

 

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazywania:

 • wartości ogólnoludzkich, które mogą być drogowskazem w życiu człowieka,
 • przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów i idei,
 • procesu podejmowania decyzji i ich skutków,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów,
 • tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka,
 • wartości rodzinnych w życiu człowieka,
 • piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji,
 • osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania,
 • znaczenia norm moralnych w życiu człowieka,
 • zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia.

 

 

 

 

 

Szczegółowe zadania szkoły
jako środowiska wychowawczego w pierwszym etapie edukacyjnym

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1. Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i nauka działania w grupie:

§poczucie przynależności do danej klasy,

§wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,

§współtworzenie i respektowanie norm grupowych,

§współodpowiedzialność za działania grupy.

§wybór samorządu klasowego,

§zabawy integrujące zespół klasowy,

§organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie klas pierwszych,  zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Choinka Noworoczna, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny) oraz wycieczek turystyczno — krajoznawczych po najbliższej okolicy.

wrzesień,

cały rok

Wychowawcy

Klas I-III

2. Poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym:

§okazywanie w słowach, działania szacunku wobec dorosłych, rówieśników i młodszych,

§nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,

§poznanie symboli narodowych i nabycie umiejętności zachowania się wobec nich.

§podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, rozmowę nauczającą,

§prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich; nauka Hymnu Państwowego, postawy i szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego.

cały rok

 

 

 

 

 

listopad,

maj

Wychowawcy klas I-III, katecheta

3. Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych:

§znajomość i rozumienie pojęć stosownych do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,

§świadomość własnych praw, instancji, do których można zwrócić się o pomoc,

§dostrzeganie różnic między ludźmi i ich akceptowanie,

§rozróżnianie dobra i zła w systemach dziennych i odpowiednie reagowanie.

 

§Zapoznanie z dokumentami szkoły: statutem, regulaminem ucznia, regulaminem oceniania i klasyfikowania, wewnątrzklasowym systemem oceniania  i innymi,

§Podejmowanie tematyki poprzez stosowanie rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,

§Ćwiczenia asertywności.

 

wrzesień,

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas I-III, katecheta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zadania szkoły jako środowiska wychowawczego  w drugim etapie edukacyjnym

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1. Rozwijanie samorządnej działalności uczniów:

§zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,

§rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły,

§ustalenie obowiązków uczniów oraz sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania,

§stosowanie zasad szkolnej demokracji.

§wybór samorządu klasowego i szkolnego,

§opracowanie planu SU,

§współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.

 

 

 

 

Wrzesień,

 

październik

Cały rok

 

 

Wychowawcy klas  IV – VI,

opiekun SU.

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi:

§poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania,

§opanowanie umiejętności jasnego i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi,

§opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów,

§opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

§trening asertywności na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

§realizacja treści ścieżek edukacyjnych: edukacja czytelnicza i medialna, wychowanie do życia w rodzinie,

§ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych.

Cały rok

Wychowawcy klas

IV – VI, nauczyciel polonista, historyk

 

3. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi:

§nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,

§nabycie świadomości własnych wad i zalet,

§akceptacja siebie,

§dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,

§wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu.

 

§podkreślanie mocnych i słabych stron przez nauczyciela wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

§stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mających na celu „poznanie” samego siebie,

§trening asertywności,

§realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej,

§uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy problemu masmediów.

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

IV – VI.

4. Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków:

§zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągnięcia,

§ ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,

§planowanie własnej przyszłości, kariery zawodowej,

§nabycie umiejętności dokonania samokontroli i samooceny.

§podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

§organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych zawodów, np. z policjantem, pielęgniarką, urzędnikiem, itp.

Według planów wychowawców

Wychowawcy klas IV – VI

5. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.

§udział w  konkursach i akcjach ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”,

§obchody „Dnia Ziemi”,

§organizowanie Dnia Sportu,

§organizowanie wycieczek krajoznawczych,

§spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny osobistej)

Wrzesień,

 

Kwiecień

 

Czerwiec

 

Cały rok

 

 

Wychowawcy  klas

IV – VI, nauczyciel przyrody, nauczyciel wychowania fizycznego

 

6. Kultywowanie tradycji i kultury naszego regionu:

§dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi,

§poznanie elementów historii i kultury najbliższego środowiska,

§budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu i jego współczesnym życiem,

 

§realizacja treści ścieżki Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

§przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych,

§współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipsku.

 

Cały rok

 

Grudzień

 

Cały rok

 

Nauczyciel historii,

nauczyciele realizujący treści ścieżki edukacja regionalna, katecheta

7. Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka:

§przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w życiu każdego człowieka – funkcje rodziny,

§wspieranie rodziców w procesie wychowania,

§poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców,

§uświadomienie konieczności dostosowania swoich potrzeb z możliwościami rodziców,

§omówienie wpływu atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka.

§Poruszanie tematyki godzin wychowawczych,

§Realizacja treści ścieżki wychowanie do życia w rodzinie, edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

§Pogadanka, rozmowa nauczająca na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody,

§Wykonanie drzewa genealogicznego.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

8. Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania.

§Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,

§Działalność Rady Rodziców,

§Spotkania z rodzicami,

§Wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna,

§Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych, np. spotkanie wigilijne,  Choinka Noworoczna.

Cały rok

 

według kalendarza imprez i uroczystości oraz według harmonogramu spotkań z rodzicami.

Dyrekcja, wychowawcy klas, Rada Rodziców.

Poprawiony: poniedziałek, 15 listopada 2010 11:22
 

Losowe zdjęcie

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 239
Odsłon : 205702